Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Bruku

Statut

Statut

Szkoły Podstawowej

w BRUKU

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

Rozdział 2.Przyjmowanie uczniów do Szkoły

Rozdział 3. Cele i zadania Szkoły

Rozdział 4. Organy Szkoły 

Rozdział 5. Organizacja Szkoły

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 7. Uczniowie Szkoły

Rozdział 8. Zasady, warunki i sposób oceniania uczniów

Rozdział 9. Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział 10. Postanowienia końcowe 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Bruku
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Bruku
 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 5. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;
 6. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów  uczniów Szkoły;
 7. wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dzierzgoniu.
 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Bruku.
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Bruku w budynku o numerze 1.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Dzierzgoń.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki  finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Dzierzgoniu.
 6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 7. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Bruku używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu i NIP – em Szkoły.
 8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

            Szkoła Podstawowa w Bruku tel.55 276 22 91 NIP 579 – 19 – 11 – 024.

 

Rozdział 2

Przyjmowanie uczniów do Szkoły

 

§ 3

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w jej obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców;
 2. na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy dysponuje ona wolnymi miejscami.
 1. W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w roku 2015 kończą 7 lat oraz te, które do końca  2015 roku ukończą 6 lat.

 

§ 4

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. uczęszczanie do Szkoły rodzeństwa kandydata,
 2. droga kandydata z domu do Szkoły nie przekracza 3 km,
 3. kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą Szkoły,
 4. w obwodzie Szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki,
 5. rodzice kandydata są pracownikami Szkoły,
 6. miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w pobliżu Szkoły.
 1. Kryteriom, o których mowa w ust.1 przypisuje się odpowiednio:
 1. 5 pkt,
 2. 4 pkt,
 3. 3 pkt,
 4. 5 pkt,
 5. 3 pkt,
 6. 5 pkt.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust.3, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 25 pkt.
 2. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów, licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 6. objęcie kandydata piecza zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust.5, mają jednakową wartość i wynoszą po 1 pkt.

 

§ 5

 1. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w § 4 ust.1, są:
 1. wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez Szkołę i zawierający:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 3. adres zamieszkania rodziców i kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
 5. wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu dziecka wspólnie
  z rodzicem,
 4. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Kandydaci, o których mowa w ust.4, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora Szkoły według wzoru określonego przez Szkołę. Do wniosku dołącza się:   
 1. dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust.1 pkt 2-5,
 2. inne, według uznania.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust.10, składa się w sekretariacie Szkoły w okresie od 1 do 31 marca.

 

§ 6

 1. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły w okresie od 1 do 22 kwietnia.
 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie wykazu zawierającego imię i nazwisko,
 2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 3. w przypadku nieprzyjęcia kandydata – podanie przyczyny odmowy na wniosek rodzica.
 1. Komisja Rekrutacyjna w dniu 23 kwietnia do godz. 9.00 publikuje listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.
 2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.15, Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica.
 4. Postępowanie uzupełniające w przypadku dysponowania przez Szkołę wolnymi miejscami kończy się 29 sierpnia.

 

§ 7

Przyjęcie ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, o ile wymagałoby to przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymaga zgody organu prowadzącego.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

 

§ 8

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska Szkoły.

 

§ 9

Celem Szkoły jest w szczególności:

 1. zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego
  i fizycznego;
 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:
 1. życia indywidualnego;
 2. życia w środowisku,
 3. życia zawodowego,
 4. życia w społeczeństwie;
 5. uczestnictwa w kulturze;
 1. troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;
 2. zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:
 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych;
 2. umożliwianie spożywania posiłków;                                            
 3. prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych
 4. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 1. kompensowanie istniejących braków środowiskowych;
 2. ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 3. ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

§ 10

W szczególności zadaniem Szkoły jest:

 1. organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,
 2. umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;
 3. organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;
 4. otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu;
 5. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;
 6. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 7. prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;
 8. rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
  i świata;
 9. kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

 

§ 11

Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec

problemów ochrony środowiska poprzez:

 1. prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;
 2. propagowanie działań o charakterze  rekreacyjno-sportowym na obszarze Gminy Dzierzgoń;
 3. promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania i   kontrole we współpracy z placówkami służby zdrowia.

 

§ 12

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
 1. zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
 2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 3. realizowanieProgramu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;
 4. współpracę z rodzicami uczniów.
 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga oraz logopedę.

 

§ 13

 1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.
 2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.
 3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie, a także  współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.
 4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.

 

§ 14

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:
 1. organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
 2. organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
 3. udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych
   i zawodach sportowych.
 1. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie
  z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 2. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 15

 1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i zajęć poza jej terenem:
 1. opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 2. opiekę nad uczniami  podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;
 3. opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. Szczególną troską o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 16

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.

 

§ 17

 1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
 2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.

 

§ 18

Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska uczniów;
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianie ich zaspokajania;
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;
 4. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 5. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 19

Zadania Szkoły, o których mowa w § 18 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

 

§ 20

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub rodziców.
 2. Koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole jest pedagog szkolny, który  w tym zakresie :
 1. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów  oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 2. określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 3. udziela różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 4. podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:
 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 2. zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.
 1. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa  w ust.3, trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.
 2. Szczegółowe zasady, warunki oraz sposób udzielania przez Szkołę uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają procedury postępowania w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalane przez  Dyrektora Szkoły.

 

§ 21

Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. pracowni komputerowych;
 3. biblioteki;
 4. świetlicy;
 5. gabinetu terapii pedagogicznej;
 6. gabinetu pedagoga
 7. gabinetu logopedy;
 8. hali sportowej;
 9. boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

 

Rozdział 3

Organy Szkoły i ich kompetencje
 

§ 22

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 23

 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Samorząd Uczniowski;
 4. Rada Rodziców.
 1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz
  w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.
 2. Każdy z organów Szkoły  ma możliwość:
 1. swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
 2. rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;
 3. uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

 

§ 24

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły  powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

 

§ 25

 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
 2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie  pracy Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

 

§ 26

 1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy
  w szczególności:
 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
 4. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły;
 2. opracowanie arkusza organizacji Szkoły;
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
 1. w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowanie projektu  planu finansowego Szkoły;
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi
  w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
 1. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;
 2. organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów Szkoły oraz prac  konserwacyjno – remontowych;
 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Szkoły;
 1. w zakresie spraw porządkowych oraz bhp :
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§ 27

 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:
 1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami  Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
 5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły;
 2. ustala:

(-) zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego     podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;

(-) regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;

(-) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 1. ustala plan urlopów pracowników Szkoły  niebędących nauczycielami;
 1. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 28

 1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

§ 29

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły;
 2. Dyrektor  Szkoły w szczególności:
 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;
 3. zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 30

 1. Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.
 2. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą sprawy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz  trybu odwoławczego w tym zakresie;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
 7. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian.
 1. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy dotyczące:
 1. powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;
 2. przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;
 3. organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 4. projektu planu finansowego Szkoły;
 5. wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 7. podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.
 1. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych

sprawach, niż wymienione w ust.2.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym  komisji konkursowej   wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.
 2. uchwala  Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.
 1. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej określa  ustawa.

 

§ 31

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1.    pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 2.    współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 3.    współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;
 4.    dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 5.    organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 6.    zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 7.    rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

§ 32

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę
  i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych
  i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły orazuchwalanie regulaminu swojej działalności.
 5. W zakres  kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:
 1. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 2. możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;
 3. opiniowanie podjęcia działalności  w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
 4. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 5. zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
 6. uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
 7. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 8. opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;
 9. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 10. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły
 11. wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 12. wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;
 13. opiniowanie i wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 33

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 1. arkusz organizacji Szkoły;
 2. tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:
 1. liczbę pracowników Szkoły;
 2. liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;
 3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 4. liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.
 1. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 34

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia
i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

§ 35

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci
  o zbliżonym wieku.
 2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.
 3. Liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie. 
 4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

§ 36

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem dwóch przerw – 15 minutowych.
 4. W celu  realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:
 1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;
 2. dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe- logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,

5. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych
w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 37

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 5. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
 1. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 2. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;
 3. zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.
 1. Zadania związane z wypożyczaniem „Elementarza” uczniom klasy I określa „Regulamin wypożyczania podręczników rekomendowanych przez MEN”.

 

§ 38

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. udostępniania zbiorów;
 2. udzielania potrzebnych informacji;
 3. udzielania porad przy  wyborze lektury;
 4. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 5. pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 6. przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 3. sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
 4. prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 5. prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 6. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

§ 39

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.
 2. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 3. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 4. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 1. stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 2. wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 3. zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:
 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;
 2. organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 7. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 1. Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:
 1. właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 2. regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 3. utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 4. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);        
 5. stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 6. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 7. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 1. korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 1. utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 2. wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;
 3. nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
 1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w regulaminie pracy świetlicy.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust.11, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

§ 40

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    szkołę.
 3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
 4. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują pracownicy świetlicy.
 5. Stołówka jest czynna od godz. 10.30 do 12.00w dni nauki szkolnej.
 6. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły.
 7.  

§ 41

 1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania
  i profilaktyki:
 1. konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
 2. zebrania oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
 3. dni otwarte
 4. pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
 5. pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;
 6. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 7. warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.
 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.

 

§ 42

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących
  w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
   w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę  oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 1. z urzędu;
 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego.
 2. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

§ 43

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa.

 

 Rozdział 5

Nauczyciele i inni  pracownicy Szkoły

 

§ 44

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego   na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
   w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:
 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 2. odpowiedzialności za powierzone mienie;
 3. współpracy z rodzicami;
 4. doskonalenia warsztatu pracy;
 5. realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

§ 45

 1. Nauczyciel sprawuje:
 1. bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 2. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 3. opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 1. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 2. dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
 3. stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
 4. bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
 5. systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
 6. przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
 7. udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
 8. czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 1. wyboru programu nauczania;
 2. decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 4. opracowania własnego program nauczania;
 5. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.
 1. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
 1. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 2. jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 3. włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły;
 4. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 5. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
 6. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 7. powierzone mu mienie Szkoły.

   5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 46

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
 1. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 2. współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);
 4. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie
 6. niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 7. współpracuje z pedagogiem, logopedą  w  rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.
 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami    Dyrektora Szkoły.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
 5. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 1. programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
 2. dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;
 3. udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 4. informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 5. utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 6. organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
 1. Wychowawca odpowiada za:
 1. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
  i Szkoły;
 3. poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
   w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 4. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.

 

§ 47

 1. Do obowiązków pedagoga i logopedy w Szkole należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 2. wspieranie mocnych stron uczniów;
 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 4. zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 5. realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;
 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

Rozdział 6

Uczniowie Szkoły

 

§ 48

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.
 2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, ( w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.
 3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
 1. prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
  o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
 2. prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
 3. prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym

 i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania
i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;

 1. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji
  z nim związanych;
 2. prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 3. prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
 4. prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
 5. prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 6. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
 7. prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 8. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 9. prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
 10. prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
 1. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
 2. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
 3. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.

 

§ 49

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
   i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
 1. regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;
 2. systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 3. poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 4. respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających
  z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
 5. godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
 7. wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 1. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 2.  przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;
 3. dbanie o czystość mowy ojczystej;
 4. pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
 5. przestrzeganie zasad higieny osobistej i  estetycznego wyglądu;
 6. przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 7. informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 8. regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień
  i  nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;
 9. wyłączenie telefonu komórkowego podczas zajęć.

 

§ 50

 1. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:
 1. wybitne osiągnięcia w nauce;
 2. wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 3. wykonywanie prac społecznych,
 4. osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 1. nagrody rzeczowe;
 2. wyróżnienia w formie pisemnej.
 1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. Od 2014 roku uchwałą Rady Pedagogicznej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Dyrektor Szkoły przyznaje nagrodę pieniężną.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

 

§ 51

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 57 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. przeniesienie do innej szkoły.
 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 2. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 7. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 1. jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 2. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 3. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną.
 4. jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzając na terenie Szkoły lub poza nią;
 5. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 6. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
 7. nagminnie narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

 

Rozdział 8

Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów Szkoły

 

§ 52

 1. Ocenianiu w Szkole podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia;
 3. udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
  i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach kultury fizycznej.

 

§ 53

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;
 2. bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych oraz
  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, według skali
  i w formach przyjętych w Szkole;
 3. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej przez właściwego ministra do spraw oświaty;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych na warunkach określonych przez właściwego ministra do spraw oświaty;
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 54

 1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
 1. stopień celujący               - 6          -  cel;
 2. stopień bardzo dobry       - 5          - bdb;
 3. stopień dobry                   - 4          - db;
 4. stopień dostateczny         - 3          - dst;
 5. stopień dopuszczający     - 2         - dop;
 6. stopień niedostateczny    - 1         - ndst;
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi za wyjątkiem religii/etyki, gdzie obowiązuje ocena wyrażona stopniem zgodnie z zasadami i stopniami stosowanymi na II etapie edukacyjnym (§__ust.1). Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla klas I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności    z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

§ 55

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

 1. jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 2. częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;
 3. różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
 4. różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 5. ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 6. jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela, rodzice  ucznia mają prawo wglądu w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.

 

§ 56

Formami pracy ucznia podlegającymi w szczególności ocenie są:

 1. prace pisemne:
 1. kartkówka  obejmująca zakres materiału z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, której przeprowadzenie nie musi być uprzednio zapowiedziane;
 2. klasówka obejmująca większy zakres materiału, określony przez nauczyciela, której przeprowadzenie powinno być zapowiedziane co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i w terminie odnotowanym w dzienniku lekcyjnym;
 1. praca i aktywność na lekcji;
 2. odpowiedź ustna;
 3. praca domowa;
 4. prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji.

 

§ 57

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji

okresowej  i rocznej:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;
 3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
 4. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
 2. wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
 2. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 2. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

§ 58

 1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
  z następującymi skrótami literowymi:
 1. ocena wzorowa                        - wz;
 2.  ocena bardzo dobra                - bdb;
 3.  ocena dobra                            - db;
 4.  ocena poprawna                     - popr;
 5. ocena nieodpowiednia            -  ndp;
 6. ocena  naganna                       - ng.
 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu.

 

§ 59

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
   i innych osób.
 2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
 2. dbałość o dobre imię Szkoły;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 5. kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 60

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1. dba o dobre imię Szkoły;
 2. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;
 3. bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;
 4. dba o piękno mowy ojczystej;
 5. jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;
 6. z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;
 7. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 8. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;
 2. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 3. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. regularnie przygotowuje się do lekcji;
 2. włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;
 3. jest grzeczny, aktywny i kulturalny;
 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;
 2. zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;
 3. zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią,
 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;
 2. nie przestrzega zasad dobrego wychowania;
 3. wchodzi w kolizję z prawem;
 4. dewastuje mienie społeczne i przyrodę;
 5. nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej,
  a ponadto:
 1. jest agresywny i wulgarny;
 2. swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;
 3. ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

 

§ 61

 1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:
 1. ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 2. wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców
  o zasadach oceniania zachowania;
 3. oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego okresu;
 4. ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły;
 5. ocena z zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.
 1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład    zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.
 2. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.
 3.  Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4.  Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania  o jedną wyżej.
 5.  Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie
  w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 6.  Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły.
 7.   Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

 

§ 62

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

 1. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć   edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
 3. informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 5. stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
 6. systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
 7. dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
 8. informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych    uczniów;
 9. informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania;
 10. umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
 11.  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie   rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach  ucznia;
 12. uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
 13. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

§ 63

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

 1. systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 2. wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
 3. regularne odrabianie zadań domowych;
 4. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
 5. pisanie każdej pracy kontrolnej;
 6. aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 7. na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.

 

§ 64

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
  i obowiązków określonych w § 63. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 65

 1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
  w ust. 2.
 4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 57 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły, przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 66

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

 1. I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń;
 2. II okres obejmuje miesiące luty – czerwiec.

 

§ 67

 1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację okresową przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.
 3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 53 ust. 2  i § 58 ust. 2 Statutu.

§ 68

 1. Ustala się następujące zasady  informowania rodziców:
 1. wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
 1. uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
 2. rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
 1. ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:
 1. na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
 2. na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu;
 3. pisemnie:

(-) notatką w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym (wymagany podpis rodziców):

(-) listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);

 1. telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem ).
 1. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych .
 2. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.
 3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  informuje ustnie ucznia 
  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;
 1. w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 
 1. Przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:
 1. wysyłanie pisma przez sekretariat Szkoły;
 2. wpis informacji do zeszytu przedmiotowego ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;
 3. ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.
 1. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
 2. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.3 jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 69

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Szkolny Regulamin Oceniania.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.
 3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną
  z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do końca marca.
 4. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych.
 5. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki rodziców

 

§ 70

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają prawo do :
 1. zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole;
 2. zapoznania się z programem wychowawczym i profilaktycznym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianu;
 3. bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;
 4. informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 5. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie Szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Rodzice mają obowiązek :
 1. współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;
 1. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;
 2. przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 71

 1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej.
 3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
 1. ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa
 2. zasady określone w niniejszym Statucie.

 

UCHWAŁA NR 3/2014/15 Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Bruku z dnia 27.08.2015r.

w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej w Bruku

 

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły Podstawowej w Bruku według treści załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc:

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 1/2014/15 z dnia 15.09.2014r. w sprawie uchwalenia statutu
  Szkoły Podstawowej w Bruku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bruku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

mgr Dominika Kulik

dyrektor szkoły

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny