Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Bruku

Zmiany

Uchwała nr 5/2016/2017

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bruku

z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Bruku

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1, w związku z art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W statucie Szkoły Podstawowej w Bruku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dotychczasowe brzmienie § 37 pkty 1 - 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoła posiada bibliotekę, która umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz wypożyczanie książek przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 

2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarna i służy do realizacji:

          1) potrzeb i zainteresowań dzieci

          2) zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

          3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela

          4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

          5) popularyzowania wiedzy o regionie

 

3.  Do zbiorów bibliotecznych należą:

          1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

          2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów

          3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej

          4) wydawnictwa informacyjne i albumowe

          5) czasopisma dla dzieci i młodzieży

          6) czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli

          7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne

          8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel

          9) zbiory multimedialne

         10) materiały regionalne i lokalne

 

4.  Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły bezpłatnie.

 

5.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem, oraz podczas przerw między lekcjami.

 

6.  Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

          1) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki

          2) zatwierdza plan pracy biblioteki

          3) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki

          4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,

          5) zatwierdza regulamin biblioteki

 

7.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

          1) w zakresie pracy pedagogicznej:

             a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole

             b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji

             c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania

             d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych

             e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

             f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

        2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

           a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów                              edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

           b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

           c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

           d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

           e) selekcjonowanie zbiorów

           f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki

        3)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

           a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji

           b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

           c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury

           d) udzielanie porad bibliograficznych

           e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji

        4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

           a) komputeryzacja biblioteki szkolnej

           b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne

           c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych

        5)   rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

           a) imprezy szkolne

           b) konkursy czytelnicze, recytatorskie i plastyczne

           c) wystawki i gazetki tematyczne

           d) kiermasze książek i prenumeraty czasopism

           e) spotkania autorskie

           f) koło teatralne

       6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:

          a) wycieczki edukacyjne

          b) interdyscyplinarne koła zainteresowań

          c) spotkania i imprezy edukacyjne

       7)   współpraca biblioteki szkolnej z uczniami: 

          a) poradnictwo w wyborach czytelniczych

          b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań

          c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, egzaminów

          d) informacja o aktywności czytelniczej   

      8) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

          a) udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

          b) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów

          c) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego

          d) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów

          e) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów

          f) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki

          g) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli

          h) współudział w organizacji uroczystości szkolnych i konkursów

          i) pomoc w realizacji zadań lekcyjnych

      9) współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

          a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

          b) organizowanie imprez w środowisku lokalnym

          c) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom

          d) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci

          e) organizację wycieczek do innych bibliotek

          f) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa

          g) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek

          h) udział w spotkaniach autorskich

          i) udział w konkursach poetyckich i plastycznych

 

8.  Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie wypożyczanych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.

 

9.  Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

 

1.      Uchyla się § 38

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

     Dominika Kulik

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny